Knihy vydavatelství chlup.net

[Západ] [Optika] [Fyzikální základy…] [Mechanika 1 – 3] [Dioptrika] [Ostatní]
[Objednávka]

Západ - Kronika naší kultury

Přebal knihy
Autor Vladimír Chlup ISBN 978-80-903958-7-9
Vydání první, 2017 Rozsah 1238 stran
Vydavatel chlup.net Formát 185x255 mm

Kniha přináší ucelený přehled dějin civilizačního okruhu vzniklého na troskách západořímské říše. Kulturu Západu zachycuje od jejich počátků, kdy sv. Martin rozťal svůj plášť a rozdělil se o něj s nuzným žebrákem u brány Amiensu, přes ustanovení na synodě v Orléans roku 511, vznik říše Karla Velikého, křížové výpravy počátku druhého tisíciletí, revoluční objevy Mikuláše Koperníka a stejně revoluční zvraty nové doby rodící Provolání práv a svobod člověka, až do dnešního znevážení těchto práv v orgánech Rady Evropy a Evropské unie. Každá ze sedmnácti kapitol je věnována jednomu století a zahrnuje politické i hospodářské události a rozebírá náboženské, myšlenkové, finanční, vědecké i umělecké souvislosti. Osou kroniky je vývoj vnímání přirozeného zákona, jehož svrchovanost je podstatou kultury Západu, ať již v podobě Desatera nebo stávajících Listin základních práv a svobod. Kniha reaguje na současnou ztrátu odpovědnosti a atomizaci vědění, průvodní jevy destruující naši kulturu. Kniha vznikla podstatným rozšířením přednáškového cyklu Vývoj západní Evropy realizovaného od roku 1995 na Univerzitě Palackého v Olomouci s nadějí, že osloví podstatně širší publikum.

Ukázky z knihy Západ

Problém Západu

Přebal knihy
Autor Vladimír Chlup ISBN 978-80-903958-9-3
Vydání první, 2016 Rozsah 128 stran
Vydavatel chlup.net Formát 174x250 mm

„Odejmeš-li právo, čím jiným pak bude stát než velkou loupežnou hordou?“

Tato slova sv. Augustina (354–430), římského biskupa severoafrického Hippa, připomněl papež Benedikt XVI. v září roku 2011 během své promluvy v Bundestagu. Své krajany tak vyzval k obnovení demokratického právního státu, opuštění pozitivismu a návratu k přirozenosti a rozumu. Stalo se to dva roky poté, co se zhroutil demokratický právní stát v České republice a takřka dva roky před tím, než se totéž stalo v Evropské unii, konfederaci států evropského Západu. Tato kniha přináší svědectví o tom, jak se myšlení osob, zastávajících důležité funkce, vymklo jejich i naší kontrole, což vede ke stále se prohlubující krizi naší kultury. Autor během sedmi let shromáždil písemné důkazy o tom, že se Ústavní soud ČR, Nejvyšší správní soud, soustava soudů a státních zastupitelství České republiky i vrcholné orgány Evropské unie (Evropská komise, Evropský soudní dvůr) i Rady Evropy (Evropský soud pro lidská práva) staly nefunkčními, načež byly obsazeny organizovaným zločinem.

Cílem této knihy je tento kolaps zbrzdit, vyvolat snahu o potřebnou nápravu a dosáhnout stabilizace společnosti, a to s vědomím, že: „… když kterýkoli úřad neuznává nebo porušuje lidská práva, pak nejenže neplní své povinnosti, ale jeho nařízení nemá žádnou závaznou moc“. (Jan XXIII., encyklika Pacem in terris, 61.)